40

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt trong điện phân tinh luyện thiếc

 Các nghiên cứu trong bài báo này nhằm tìm những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt (tức chu kỳ rửa bùn anôt).

On the factors influencing the anodic passivity of electrolytic process

Đinh Tiến Thịnh
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

(Nhận bài ngày 16/11/2011, duyệt đăng ngày 15/01/1012)

Tóm Tắt

    Hiện tượng thụ động anôt có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hóa học của kim loại kết tủa trên catôt. Các nghiên cứu trong bài báo này nhằm tìm những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt (tức chu kỳ rửa bùn anôt). Kéo dài được chu kỳ rửa bùn anôt là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất bể trong điện phân tinh luyện.

    Từ khóa: tinh luyện, thiếc, điện phân, anôt

ABSTRACT

    The anodic passivity is phenomenon affecting the chemical quality of precipitation on the cathode metal. The aim of reserch is to find the factors influencing the passivity duration of the anode (the wash cycle of anode mud). to exted the wash cycle is an important measure to enhance productivity of the electrolytic refining tank.

    Key Words: refining, electrolytic, anotic

1. Đặt vấn đề

    Hiện nay toàn bộ thiếc sạch sản xuất trong nước đều theo công nghệ điện phân tinh luyện. Một trong những vấn đề đặt ra khi sản xuất theo công nghệ này là anôt rất nhanh bị thụ động. Chính vì vây, tại các cơ sở điện phân tinh luyện thiếc trong nước hiện nay, cứ sau 24 giờ lại phải ngừng cấp điện, nhấc điện cực anôt ra rửa lớp bùn rối mới lại điện phân tiếp[1], việc này gây tốn công lao động và giảm năng suất bể. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến thời gian thụ động anôt để nhằm định hướng hoàn thiện công nghệ điện phân tinh luyện thiếc trong nước và khắc phục các vấn đề nảy sinh từ thực tế sản xuất là rất cần thiết.

    Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thụ động anôt như: nồng độ ion thiếc trong dung dịch, mật độ dòng điện, hàm lượng các chất phụ gia: Na2SO4, (-napton, ion clo, ion crôm). Sau đây là các kết quả nghiên cứu thực nghiệm[2].

    Trong đó:

    1- Hệ thống bể điện phân
    2- Điện cực catôt bằng thiếc sạch dày 0,5 mm
    3- Máy ổn dòng một chiều có chế độ đảo chiều dòng điện theo tỷ lệ tự chọn
    4- Điện cực anôt: thiếc thô

Hình 1

Hình 1. Sơ đồ hệ thống thiết bị điện phân tinh luyện

    Hệ dung dịch điện phân Sn – H2SO4 thuần. Thành phần thiếc thô nêu trong bảng 1.

Nguyên tố Sn Fe Sb Cu As Pb Bi S
(%) 98,08 0,008 0,032 0,098 0,048 0,293 1,235 0,009

Bảng 1. Thành phần hóa học của thiếc thô 2.

STT Thông số Đơn vị TN-1 TN-2 TN-3 TN-4 TN-5
1 Mật độ dòng điện A/m2 100 90 80 70 60
2 Thời gian thụ động anôt giờ 17 29 41 62 66
3 Lượng kim loại kết tủa so với mật độ dòng 90 A/m2 % 60 100 130 170 150

Bảng 2. ảnh hưởng của mật độ dòng điện đến thời gian thụ động anôt

Hình 2

Hình 2. Thế phân cực anôt theo thời gian với các mật độ dòng khác nhau

    Thực nghiệm [3] Hệ thống thiết bị nghiên cứu điện phân tinh luyện thiếc nêu trong sơ đồ hình 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *