53

Gang cầu tôi đang nhiệt (ADI) chứa hàm lượng silic cao

Bài báo này giới thiệu một phương pháp chế tạo gang cầu tôi đẳng nhiệt (ADI) có tổ chức song pha.

Austempered Ductile Iron Containing High Composition of Silicon

NGUYỄN VĂN THƯỞNG, DƯƠNG NGỌC QUỲNH, NGUYÊN HỮU DŨNG, NGUYỄN HỔNG HẢI

Ngày nhận bài: 19/2/2013, Ngày duyệt đăng: 28/3/2014

MỞ ĐẦU

Gang cầu truyền thống chỉ đạt đến chỉ tiêu: độ bền (b = (700÷750) MPa, độ dãn dài δ = (2÷5) %. Muốn nâng cao cơ tinh và tính năng làm việc của gang cầu, có thể cùng hai phương pháp: hợp kim hóa hoặc gia công nhiệt luyện. Bài báo này giới thiệu một phương pháp chế tạo gang cầu tôi đẳng nhiệt (ADI) có tổ chức song pha. Kết quả quả chỉ ra rằng, quả trình austenite hóa hai giai đoạn sẽ tạo được tổ chức gang cầu bao gồm các hạt ferit trưởc cùng tích trên nền austerit. Cửa sổ của quá trình đựơc xác định là: nhiệt độ tôi đẳng nhiệt 380°c, thời gian tôi 2 giờ.

ABSTRACT

For traditional ductile iron, the mechanical properties can exhibit: the ultimate tensile stress UTS = (700÷750) MPa; elongation δ =(2÷5) %. To achieve higher mechanical properties and therefore, the reliability of the product, variables such as chemical composition of the alloy, casting quality, graphite structure and heat treatment process (austenitising and austempering time and temperature) should be controlled. This paper presents a method by which the austemper ductile iron (ADI) with dual matrix was made. The results showed that by two stage heat treatment it is possible to create a structure containing the proeutectic ferrites embedded in ausferrite matrix. The processing window is established to be austempering temperature 380°C for 2 houres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *