52

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng Cr đến tổ chức và tính chất của thép Mn cao

Bài báo cho thấy hàm lượng Cr ảnh hưởng đến độ hạt và độ cứng của thép Mn cao. ảnh tổ chức cho thấy khi tăng hàm lượng Cr kích thước hạt pha nền nhỏ hơn; xuất hiện Carbide phân tán trong nền và do đó độ cứng tăng lên…

Intluence of Cr content on the microstructure and mechnical properties of high-magnese steels

NGUYỄN DƯƠNG NAM, PHẠM MAI KHÁNH, LÊ THỊ CHIỂU, HOÀNG THỊ NGỌC QUYÊN

Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngày nhận bài: 18/12/2013, Ngày duyệt đãng: 14/2/2014

TÓM TẮT:

Bài báo cho thấy hàm lượng Cr ảnh hưởng đến độ hạt và độ cứng của thép Mn cao. ảnh tổ chức cho thấy khi tăng hàm lượng Cr kích thước hạt pha nền nhỏ hơn; xuất hiện Carbide phân tán trong nền và do đó độ cứng tăng lên. Ngoài ra, trong tổ chức các mẫu sau va đập xuất hiện nhiều song tinh khi tăng hàm lượng Cr và không thấy tổ chức martensite. Điều này cho thấy thép có lẽ được hóa bền nhờ song tinh và Carbide phân tán.

Từ khóa: thép Mn cao, Carbide, martensite, song tinh

ABSTRACT:

This paper showed the influence of the chromium content on the grain size and hardness of a high-manganese steel. As the chromium content increased, the grain size of matrix phase reduced, the dispersive cacbits formed and therefore the steel hardness increased. Moreover, in samples which contained increasing Cr content and experienced an impact test no mactensite phase was observed, except twins. So the work-hardening of the Mn steel may be caused by twinning and carbide dispersion.

Keywords: High-maganese steel, carbide, marten site, twinning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *