54

Ảnh hưởng của Berili đến tổ chức, độ cứng và độ sáng bề mặt của hợp kim nha khoa hệ Ni-Cr

Berili làm tăng độ cứng của hợp kim do làm mịn hạt. Nhiệt độ đúc giảm làm tăng tính đúc, tạo cho sản phẩm đúc có độ sáng bề mặt, nhẵn và bóng hơn…

The effect of beryllium on the microstructure, hardness and surface quality of a nickel-chromium dental alloy

ĐỖ THỊ DUYÊN, PHẠM ĐỨC THẮNG

Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Ngày nhận bài: 29/4/2013, Ngày duyệt đăng: 25/5/2014

TÓM TẮT

Đưa berili vào hợp kim nha khoa hệ Ni-Cr để làm tăng độ chảy loãng, giảm nhiệt độ đúc trong quá trình nấu- luyện. Đã nghiên cứu ảnh hưởng của 1,8% (k.l.) berili đến tổ chức, độ cứng rà độ sáng bề mặt của hợp kim hệ Ni- Cr. Berili đã làm thay đổi tổ chức của hợp kim hệ Ni-Cr, tạo ra tổ chức cùng tinh (γ+NiBe), làm giảm nhiệt độ kết tinh. Berili làm tăng độ cứng của hợp kim do làm mịn hạt. Nhiệt độ đúc giảm làm tăng tính đúc, tạo cho sản phẩm đúc có độ sáng bề mặt, nhẵn và bóng hơn.

Từ khóa: Cùng tinh (γ +NiBe), độ cứng, Ni-Cr, tính đúc, độ sáng bề mặt

ABSTRACT

The nickel-chromium based dental alloy are widely applied in dentistry. The principal purpose of the addition of beryllium is to increase the fluidity of the Ni-Cr alloy during melting and to improve the castability. In this study the effect of beryllium addition (by 1,8wt. %) on the microstructure, hardness and the surface quality of Ni-Cr alloy was examined. The experimental results indicate that addition of beryllium leads to formation of an eutectic (γ +NiBe), reduces solidification temperature, increases alloy castability and the hardness due to fine grains. The surface quality of the alloy is also elevated.

Keywords: Eutectic (γ +NiBe), hardness, Ni-Cr, castability, surface quality.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *