55

Chế tạo hợp kim y sinh Ti6AI7Nb trong lò cảm ứng chân không

Kết quả phân tích thành phần khi tạp cho thấy hàm lượng oxy và hydro trong hợp kim chế tạo trong chân không 5.10-2 và 4.10-2 mbar nằm trong giới hạn cho phép…

Manufacture of Ti6AI7Nb biomedical alloy by vacuum induction melting

HOÀNG ANH TUẤN1, TRẦN NHƯ BIÊN1, NGUYÊN TIẾN TÀI1 VÀ PHẠM MAI KHÁNH2

1- Viện Công nghệ, Bộ Công-Thương;  2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày nhận bài: 5/7/2014, Ngày duyệt đăng: 22/8/2014

TÓM TẮT

Hợp kim titan khó chế tạo do Ti phản ứng mạnh với các chất khí, ví dụ như oxy, nitơ, và hydro. Do đó, trong công trình này hợp kim Ti6Al7Nb được nấu-luyện cảm ứng trong chân không và môi trường khi Ar. Đã khảo sát hàm lượng khi tạp oxy và hydro trong hợp kim khi nấu-luyện ở các mức chân không sau: 10-1; 8.10-2; 6.10-2; 5.10-2; 4.10-2 mbar. Kết quả phân tích thành phần khi tạp cho thấy hàm lượng oxy và hydro trong hợp kim chế tạo trong chân không 5.10-2 và 4.10-2 mbar nằm trong giới hạn cho phép.

Từ khóa: Nấu-luyện chân không, vật liệu cấy ghép, hợp kim y sinh Ti6Al7Nb

ASBTRACT

Titanium alloys are difficult to produce because of strong reaction between Ti and gas such as oxygen, nitro­gen and hydrogen. So, in this study the Ti6Al7Nb alloy was made by induction melting in vacuum and Ar gas. The oxygen and hydrogen content of the alloy was examined for samples melted under various vacuums as follows: 10-1; 8.10-2; 6.10-2; 5.10-2 and 4.10-2mbar. Analysis results showed that the content of oxygen and hydrogen gas in alloys made under two vacuums 5.10-2 and 4.10-2 mbar was within limits required for this alloy.

Keywords: Vacuum induction melting, implant material, Ti6AI7Nb alloy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *