53

Nghiên cứu chế tạo gang cầu terrít cho một số chi tiết ngành ôtô

Qua khảo sát và đánh giá các chi tiết vỏ cầu sau ôtô 3 tấn, đã xây dựng được công nghệ chế tạo các chi tiết gang cầu ferít có tính năng rất cao…

A studỵ on production of feritice ductile iron for some parts of automotive industry

GS.TSKH. NGUYỄN VĂN THÁI1, TS. ĐỖ GIAO TIẾN2

1- Hội Đúc-Luyện kim Hà Nội; 2- Công ty Cơ khí Mê Linh, Tổng công ty Máy Động lực và máy nông nghiệp

Ngày nhận bài: 12/2/2013, Ngày duyệt đăng: 28/3/2014

TÓM TẮT

Qua khảo sát và đánh giá các chi tiết vỏ cầu sau ôtô 3 tấn, đã xây dựng được công nghệ chế tạo các chi tiết gang cầu ferít có tính năng rất cao, đạt các chỉ tiêu về tổ chức và cơ tính: mức độ cầu hóa graphit > 90%, nền kim loại gồm 15%P và 85%F, cơ tính đạt các giá trị Rm = (534÷536) MPa, R0,2p= 448-464 MPa, A5 = (14÷16)%

ABSTRACT

Due to many experiments and evaluations of housing devices in the rear wheel drive system, a technological process has been established to produce high-quality parts, made of feritic ductile iron. Many values of micro structure and mechanical properties are achieved as follows: degree of nodularity in cast iron greater is than 90%, the metal matrix contains 15 wt. % of pearlite and 85 wt. % of ferrite, the ultimate strength has a the value of (534÷536)MPa and the yield strength of (448÷484) MPa and the elongation -(14÷16) % .

Keywords: feritic ductile castiron, automotive parts, micro structure, mechanical properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *