53

Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết trong chân không…

Synthesizing Porous NiTi by Vacuum Sintering Method

HỒ KÝ THANH*,1’2, TRẦN VĂN DŨNG2, NGUYỄN ĐẶNG THỦY2

1Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên; 2 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

(*) E-mail: hkythanh@tnut.edu.vn

Ngày nhận bài: 21/2/2013, Ngày duyệt đăng: 28/3/2014

TÓM TẮT

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp vật liệu NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết trong chân không. Kết quả cho thấy, nhiệt độ thiêu kết để nhện được pha NiTi cân bằng về nguyên tử từ hỗn hợp bột Ni-Ti ban đầu là 1000PC, thời gian thiêu kết trong khoảng (4÷6) h. Các kết quả phân tích XRD cho thấy, luôn tồn tại pha không cân bằng NiTi2 và Ni3Ti bên cạnh pha cân bàng NiTi mong muốn. Các mẫu NiTi xốp nhận được có độ xốp tương đối thấp (khoảng 11%÷13%), phụ thuộc nhiều vào thời gian thiêu kết. Độ xốp này có thể được cải thiện rõ rệt bằng cách phối trộn thêm các chất dễ bay hơi (đạt đến 53% với 63% độ xốp hở). Kích thước lỗ xốp đạt được trong khoảng (200÷700) µm, mặt trong lỗ xốp tương đối phẳng.

Từ khóa: NiTi xốp, thiêu kết trong chân không, độ xốp, kích thước lỗ xốp.

ABSTRACT

This paper presents some resuits researching porous NiTi that synthesized by vacuum sintering (VS) method. The results showed that, sintering temperature required for formation of equiatomic NiTi from mixture of Ni and Ti powders was 1000°C in range time of (4÷6) h. XRD results showed that beside required equiatomlc phase NiTi, the samples always existed non-equiatomic phase such as NiTi2 and M377. The porous NiTi samples had low porosity (about H.1%÷13.2%), and their porosity depended on sintering time. The porosiry of samples cuold clear-ly improve by adding the space-holder (the porosity was able to reach 53.2% with 63.5% opened pore). Pore size was in range of (200÷700) μm, pore surface was relatively smooth.

Keywords: porous NiTi, vacuum sintering, porosity, pore size

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *