53

Xác định trường ẩm và thông số nhiệt lý của khuôn cát tươi

Bài báo đã tiến hành xác định trường ẩm trong khuôn cát tươi hộ tấm phẳng bằng thực nghiệm với hệ thống ghi tín hiệu số ghép nối mảy tính với tần số ghi là 60Hz. Kết quả được biểu diễn dưới dạng hàm đa thức quan hệ giữa vị trí các mặt biên cõa vùng hóa hơi và ngưng tụ theo thời gian, độ ẩm và lượng sét…

Study of moisture distribution and Determination of themal coefficent of the green sand mold

TRẦN XUÂN TIẾN, NGUYÊN HỮU MIÊN VÀ ĐÀO HỔNG BÁCH

Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày nhận bài: 26/1/2013, Ngày duyệt đăng: 28/3/2014

TÓM TẮT

Bài báo đã tiến hành xác định trường ẩm trong khuôn cát tươi hộ tấm phẳng bằng thực nghiệm với hệ thống ghi tín hiệu số ghép nối mảy tính với tần số ghi là 60Hz. Kết quả được biểu diễn dưới dạng hàm đa thức quan hệ giữa vị trí các mặt biên cõa vùng hóa hơi và ngưng tụ theo thời gian, độ ẩm và lượng sét. Công trình đã áp dụng mô hình Veinik để xác định hệ số khuếch tán nhiệt trong vùng ẩm của hệ khuôn này. Các kết quả đưa ra phù hợp vởi các kết quả của các tác giả đi trước.

Từ khóa: phân bố ẩm, phân bố nhiệt độ, khuôn cát tươi, mặt hóa hơi, mặt ngưng tụ.

ABSTRACT

This paper presents experimetal methods of determining moisture distribution of green sand mold in cast/mold desk model with computer digital monitoring system of frequence 60Hz. Moisture distribution is formulated by poly nomial function of vaporization and condenzation fronts on times, moisture and clay contents. The thermal coeffi- cent of green sand is determined by using Veinik’s model and accordant with other authors results.

Keywords: moisture and temperature distributions, green sand mold, vaporization and condenzation fronts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *