h5-thahoatinhtuvotrau-022015

Hình 5. ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) mẫu sau hoạt hóa bằng a) K2CO3 và b) Na2CO3 ở điều kiện tỷ lệ muối/than là 10%, 900 oC trong 2 h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *