h2-hientuongramgionC45_022015

Hình 2. ảnh tổ chức tế vi của các thép a) C45 ở trạng thái cung cấp, b) 40Cr ở trạng thái cung cấp, c) C45 sau tôi ở 850 oC trong 10 phút, d) 40Cr sau tôi ở 860 oC trong 12 phút, X1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *