h6-hientuongramgionC45_022015

Hình 6. ảnh chụp bề mặt phá hủy của các mẫu thử dai va đập với thép C45 ram ở a) 300 oC – phá hủy giòn, b) 550 oC – phá hủy dẻo; thép 40Cr ram ở c) 300 oC – phá hủy giòn, d) 550 oC – phá hủy dẻo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *