Hình 11. ảnh hưởng của độ ẩm ban đầu đến trường ẩm trong khuôn (Trót = 933 K, thời gian 25s sau khi rót)

Hình 11. ảnh hưởng của độ ẩm ban đầu
đến trường ẩm trong khuôn (Trót = 933 K, thời gian 25s sau khi rót)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *