h5-quangvien092018

Hình 5. Đường phân tích nhiệt vi sai (DTA) (trên) và phân tích nhiệt-trọng lượng (TGA) (dưới) của mẫu quặng sắt Nà Rụa khi nung nóng.

Hình 5. Đường phân tích nhiệt vi sai (DTA) (trên) và phân tích nhiệt-trọng lượng (TGA) (dưới) của mẫu quặng sắt Nà Rụa khi nung nóng.

Hình 5. Đường phân tích nhiệt vi sai (DTA) (trên) và phân tích nhiệt-trọng lượng (TGA) (dưới) của mẫu quặng sắt Nà Rụa khi nung nóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *