phunbi10_122018

Hình 10. Độ cứng phân bố theo chiều sâu lớp vật liệu khi được phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Hình 10. Độ cứng phân bố theo chiều sâu lớp vật liệu khi được phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Hình 10. Độ cứng phân bố theo chiều sâu lớp vật liệu khi được phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *