phunbi11_122018

Hình 11. Hệ số ma sát trên bề mặt của chi tiết khi được phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Hình 11. Hệ số ma sát trên bề mặt của chi tiết khi được phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Hình 11. Hệ số ma sát trên bề mặt của chi tiết khi được phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *