phunbi4_122018

Hình 4. Phun bi: (a) Chi tiết và đồ gá, và (b) Chi tiết và đồ gá được gắn trên bàn xoay bên trong buồng phun bi của máy phun bi

Hình 4. Phun bi: (a) Chi tiết và đồ gá, và (b) Chi tiết và đồ gá được gắn trên bàn xoay bên trong buồng phun bi của máy phun bi

Hình 4. Phun bi: (a) Chi tiết và đồ gá, và (b) Chi tiết và đồ gá được gắn trên bàn xoay bên trong buồng phun bi của máy phun bi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *