phunbi9_122018

Hình 9. Độ cứng bề mặt của chi tiết trước và sau khi phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Hình 9. Độ cứng bề mặt của chi tiết trước và sau khi phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Hình 9. Độ cứng bề mặt của chi tiết trước và sau khi phun bi dưới nhiều điều kiện áp suất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *