Danh sách bài viết đã nhận

Trạng thái bài viết đã nhận của tạp chí
(Status of Article)


Tên tác giả Bài viết Ngày nhận Trạng thái Số TC
BÙI ANH HÒA, LÊ HOÀNG, NGUYỄN CAO SƠN Nghiên cứu định hướng tinh thể của thép cacbon siêu thấp bằng phương pháp hiển vi điện tử quét và nhiễu xạ điện tử tán xạ ngược  12/5/2020 Đăng 90
Nguyen Thi Thao, Duong Ngoc Binh, Tran Vu Diem Ngoc: A study on hydrolysis process for TiO2 pigment using molten NaOH method  Đăng  90
Trinh Van Trung, Hoàng Van Vuong, Do Kim Tranh  Embrittlement of 40Cr steels  Đăng  90
Le Thai Hung, Le Van Son, Nguyen Tuan Huy, Hoang Nguyen Ky, Le Manh Cuong, Nguyen Van Dat, Nguyen Minh Thuyet Microstructure and tensile strength evaluation of polypropylene matrix composite filament reinforced with titanium hydride powder by a single screw extruder for using in FDM 3D printing  Đăng  90
Hoang Anh Tuan, Nguyen Hong Hai, Nguyen Huu Dung: The kinetics of the ausferrite transformation of austempered ductile iron with dual matrix structure  Đăng  90
Nguyen Van Duc Influence of amount of sigma phase on properties of duplex steel 2205  Đăng  90
Tran Thi Xuan, Vu Dinh Toai The cooling mechanism of aqueous poly vinyl pyrrolidone and poly alkylene glycol quenchants  Đăng  90
Nguyen Thi Hoang Oanh  The investigation of microstructure and properties of in-situ Cu/TiC nanocomposite prepared by high energy ball milling and spark plasma sintering  Đăng  90
Luong Thi Quynh Anh, Le Thanh Tan, Nguyen Van Dan Effect of coating thickness on microwave absorbing ability of super-paramagnetic Zn0.8Ni0.2Fe2O4 ferrite nanoparticles  Đăng  90

…..