ince achievement success of the August Revolution 1945, especially in the innovation period, not only science and technology exchange, train­ing specialist, skill worker but also further application and innovation technology in foundry and metallurgy.

Up to now, the system took form in Vietnam including more than ten Universities. Institutes, training and research department in foundry, metallurgy and metal materials. Hundreds of companies in foundry, iron and steel, nonfer-rous alloy network established and developed, especially since 1990, con­tributed to economic growth, industrialization and modernization, and integrate into regional and lnternarionaL

Members of Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association are very active in propaganda, further exchange of science and tech­nology, applied advanced technology in foundry, metallurgy and surface and heat treatment

On the occasion of the 9th Asian Foundry Congress-AFC9 organizes in Hanoi. Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association publish a book to Introduce of Vietnam foundry and metallurgy achievement, results in training reseach and innovation.

We hope in the future, there will be a new cooperation between Vietnam Foundry and Metallurgy Science and Technology Association and other associ­ations, companies in regional and also international in the Held of foundry and metallurgy.

Best regard.

VIETNAM FOUNDRY AND METALLURGY SCIENCE AND TECHNOLOGY ASSOCIATION


THỂ LỆ GỬI BÀI

Tạp chí Khoa học-công nghệ Kim loại nhận đăng bài cung cấp thông tin về các hoạt động nghiên cứu và thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực vật liệu theo các chuyên mục của tạp chí và chỉ nhận các bài chưa được công bố trong các ấn phẩm khác.

Bản thảo gửi đến tòa soạn gồm 02 bản in gốc và 01 bản điện tử theo các quy định sau:

  1. Bài viết không dài quá 6 trang đánh máy in vi tính khổ A4 (210x297mm), kể cả hình vẽ, bảng và tài liệu tham khảo/trích dẫn (nếu có), được viết trong Microsoft Word, Times New Roman 12, Normal.
  2. Tên bài và phần tóm tắt (không quá 200 từ) kèm theo các từ khóa được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
  3. Hình vẽ, bảng biểu và ảnh minh họa phải rõ ràng và đẹp.
  4. Công thức toán/hóa học, tài liệu tham khảo/trích dẫn cần viết theo quy định chung cho các ấn phẩm khoa học.

(Mẫu minh họa)

ĐĂNG KÝ BÀI VIẾT TRÊN TẠP CHÍ KHCN KIM LOẠI

Tên tác giả……………………………. Chức Danh…………………………………….
Nơi công tác…………………………. Địa chỉ liên hệ……………………………….
Điện thoại…………………………….. Fax…………………………………………………
Tên bài (tiếng Việt và tiếng Anh):………………………………………………….
Thuộc chuyên mục…………………………………………………………………………

Đăng ký bài viết

Chi tiết Thể lệ/ Hướng dẫn đăng bài viết trên tạp chí

Gửi về Toà soạn: 315-C5 Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Tel: 024 38680409 | Fax: 024 38260180 | Mobile: 0973823656