Issue 106

106

Ảnh hưởng của tiết diện rãnh dẫn và áp suất chân không đến khả năng điền đầy trong đúc mẫu cháy

HÀ MINH TÂN, PHẠM MAI KHÁNH, NGUYỄN HỒNG HẢI,*
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: hai.nguyenhong1@hust.edu.vn


Enhanced microhardness of Al – 5 wt.% TiC composite by alloying with Cu

BUI DUC LONG1,*, LE HONG THANG2, DANG QUOC KHANH3, LE THI BANG3, LE CONG DINH4
1,2,3. School of Mateterials Science and Engieering, Hanoi University of Science and Technology, No.1, Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Ha Noi, Vietnam
4. Military Insititute of Mechanical Engineering, General Department of Engineering, Ministry of Defense, Vietnam
*Email: long.buiduc@hust.edu.vn


Ảnh hưởng của nhiệt độ austenit hóa đến quá trình tiết pha cacbit thứ cấp của gang trắng 27 % crôm

HOÀNG THỊ NGỌC QUYÊN1,*, PHẠM MAI KHÁNH1
1. Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email: quyen.hoangthingoc@hust.edu.vn.