Issue 110

110

Study on microstructure and hardness of CNT/Ti6Al4V composites consolidated by vacuum sintering technique

ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG*, LƯƠNG VĂN ĐƯƠNG, NGUYỄN NGỌC ANH, PHẠM VĂN TRÌNH
Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
*Email: phuongdd@ims.vast.ac.vn

Page: 2 – 7


Application of CAD/CAM/CAE to design and manufacture extrusion molds for aluminum profiles

NGUYỄN CHU BẢO LONG, NGUYỄN HÒA AN VÀ ĐỖ VĂN QUẢNG*
Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện Kim, Số 79 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội
*Email: dovanquang@vimluki.vn

Page: 10 – 14