Issue 95

95

1. Simulation on temperature fields and phase transformation of 316L stainless steel tubes during Orbital – TIG auto welding process

NGÔ HỮU MẠNH
Trường Đại học Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương
Email: manh.weldtec@gmail.com

Page: 2 – 10
RESEARCH


2. Effect of two-step heating on transparency of MgAl2O4 ceramics fabricated by pulsed electric current sintering process

ĐẶNG QUỐC KHÁNH, NGUYỄN NGỌC YẾN, ĐÀO ANH TÚ, LÊ HỒNG THẮNG, LÊ MINH HẢI*
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: hai.leminh@hust.edu.vn

Page: 11 – 17
RESEARCH


3. Soft annealing technology applied to high chromium white cast iron

NGUYỄN NGỌC MINH,*
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

Page: 18 – 23
RESEARCH


4. Carbon nanofibers grown on carbon fibers by chemical vapor deposition using the iron catalyst

HOÀNG VĂN VƯƠNG*, NGUYỄN VĂN ĐỨC
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: vuong.hoangvan@hust.edu.vn

Page: 24 – 28
RESEARCH


5. Research on causes of hot-tearing of AA3003 aluminum billet during DC casting process

ĐÀO HỒNG BÁCH*, TRỊNH VĂN TRUNG
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: bach.daohong@hust.edu.vn

Page: 29 – 37
RESEARCH