67

Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch bismut clorua

Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm quá trình thủy phân BiOCl từ dung  dịch bismut  clorua thu được sau quá trình hòa  tách tinh quặng bismut  bằng  axit HCl… Continue reading Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch bismut clorua