67

Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch bismut clorua

Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm quá trình thủy phân BiOCl từ dung  dịch bismut  clorua thu được sau quá trình hòa  tách tinh quặng bismut  bằng  axit HCl… Continue reading Nghiên cứu quá trình thủy phân BiOCl từ dung dịch bismut clorua

63

Xây dựng giản đồ E – pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua

Bài báo này trình bày quá trình nghiên cứu xây dựng  giản đồ E-pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O, nhằm  xác định miền tồn tại của bismut  trong dung  dịch có chứa  ion clo và ion lưu huỳnh  ở các điều kiện pH khác nhau… Continue reading Xây dựng giản đồ E – pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua