63

Xây dựng giản đồ E – pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua

Bài báo này trình bày quá trình nghiên cứu xây dựng  giản đồ E-pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O, nhằm  xác định miền tồn tại của bismut  trong dung  dịch có chứa  ion clo và ion lưu huỳnh  ở các điều kiện pH khác nhau… Continue reading Xây dựng giản đồ E – pH hệ 5 nguyên Bi-S-Cl-H2O ứng dụng trong hòa tách tinh quặng bismut sunfua