58

Ảnh hưởng quá trình cấp khí phân đoạn đến tổ chức và độ cứng của lớp thấm C-N

Bài báo trình bày ảnh hưởng của chế độ cấp khí đến tổ chức và chiều dày lớp thấm… Continue reading Ảnh hưởng quá trình cấp khí phân đoạn đến tổ chức và độ cứng của lớp thấm C-N