98

A Study on the smelting process of low carbon steel scrap and sponge iron in medium frequency induction furnace for production of front bumper beams

Nghiên cứu quy trình luyện thép làm thanh can lực của ôtô từ thép phế cacbon thấp và sắt xếp trong lò điện cảm ứng trung tần

NGÔ QUỐC DŨNG*, NGUYỄN HOÀNG VIỆT
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại cồ Việt, Hà Nội

* Email: dung.ngoquoc@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 18/7/2021, Ngày duyệt đăng: 6/10/2021

TÓM TẮT

Hiện nay, thép MS1200 được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp ôtô như một giải pháp tốt cho xu hướng chế tạo khung dầm của ô tô. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu công nghệ luyện thép MS1200 từ phế liệu thép cacbon thấp và sắt xốp – một sản phẩm của công ty Mirex Việt Nam. Quá trình nấu-luyện sử dụng đến 30 % sắt xốp kết hợp với thép phế cacbon thấp, FeSi, FeMn, FeCr, FeTi,… được thực hiện trong lò điện cảm ứng trung tần. Sản phẩm sau rèn được nhiệt luyện nhằm đạt cơ tính yêu cầu. Sản phẩm thép đã đạt giới hạn bền kéo σb = 1280 MPa, giới hạn chảy σ0.2 = 990 MPa, độ dai va đập ak = 769 J/mm2 đáp ứng các yêu cầu sử dụng trong công nghiệp.

Từ khóa: sắt xốp, công nghiệp ôtô, thép MS1200, nấu luyện cảm ứng

ABSTRACT

MS1200 steel grade is now widely utilized in the automotive sector because it is a good solution for the current trend of vehicle chassis frame construction. This research presents a technology procedure for producing MS1200 steel grade from low carbon steel scrap and sponge iron – a product of MIREX Vietnam. The smelting using up to 30 % sponge iron briquettes combined with low carbon scrap, FeSi, FeMn, FeCr, FeTi,… was realized in a medium frequency induction furnace. The heat treatment for forged steel was performed to obtain required properties. The steel product has the following properties: tensile strength σ= 1280 MPa, yield strength σ0.2 = 990 MPa and impact toughness ak = 769 J/mm2, that meets the need of industrial use.

Keywords: Sponge iron, automobile industry, MS1200 steel grade, induction smelting.

Page: 8 – 13

RESEARCH

Get article