70

Khử clo trong bụi lò thép bằng phương pháp rửa nước nóng

Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về việc khử clo đã đưa ra giải pháp chỉ cần thông qua việc rửa nguyên liệu đầu vào (đó là bụi lò thép) bằng nước nóng đã có thể loại bỏ được gần 90% tổng lượng clo có trong bụi lò thép…

Continue reading Khử clo trong bụi lò thép bằng phương pháp rửa nước nóng