63

Những biến đổi tổ chức và cơ tính của 99,9 và hợp kim nhôm 7075 khi biến dạng dẻo mãnh liệt và giải pháp kỹ thuật ép các loại vật liệu khó biến dạng

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực  nghiệm về biến đổi tổ chức  và cơ tính của loại vật liệu cấu trúc lập phương diện tâm là Cu 99,9  và hợp kim nhôm  7075  khi biến dạng mãnh liệt (SPD)  trong kênh gấp khúc  tiết diện không  đổi (ECAP).   Continue reading Những biến đổi tổ chức và cơ tính của 99,9 và hợp kim nhôm 7075 khi biến dạng dẻo mãnh liệt và giải pháp kỹ thuật ép các loại vật liệu khó biến dạng

33

Mô hình hóa biến dạng góc trong quá trình ép liên tục bằng ma sát bề mặt qua kênh gấp khúc…

Trong báo cáo cũng đã đưa ra sự phân bố và biến thiên tốc độ biến dạng, sự chênh lệch biến dạng giữa đỉnh và đáy mẫu để đánh giá mức độ đồng đều trong kỹ thuật CFAE. Continue reading Mô hình hóa biến dạng góc trong quá trình ép liên tục bằng ma sát bề mặt qua kênh gấp khúc…