61

Ảnh hưởng của hàm lượng tạp chất chì đến quá trình điện phân thiếc

Việc nghiên cứu ảnh hưởng của các tạp chất chính như: chì, bitmut hình thành lên lớp bùn anốt có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng quá trình điện phân thiếc…

Continue reading Ảnh hưởng của hàm lượng tạp chất chì đến quá trình điện phân thiếc