113

Ứng dụng vật liệu nano nhằm giảm ma sát và mài mòn trên bề mặt chi tiết máy

NGUYỄN HUYNH
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

ANDREY KUZHAROV
Southern Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don, Russia

NGUYỄN VĂN MINH
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

TĂNG VIỆT PHƯƠNG
Viện Kỹ Thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân

VŨ TIẾN DŨNG
Viện Kỹ Thuật Hải quân, Quân chủng Hải quân

NGÔ NGỌC HÀ
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

TRẦN SĨ TRỌNG KHANH *
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng
Khoa Vật lý kĩ thuật và công nghệ nano, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Email: transikhanh.2012@gmail.com

Ngày nhận bài: 06/02/2024 , Ngày duyệt đăng: 02/04/2024

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng hạt nano kim loại để làm giảm hệ số ma sát và sự mài mòn trong các cặp ma sát. Hạt nano kim loại được chế tạo bằng phương pháp điện phân có kích thước nằm trong khoảng 20-200 nm. Bằng kết quả thực nghiệm, đã khẳng định khả năng làm giảm hệ số ma sát và sự mài mòn trên bề mặt cặp ma sát khi thêm vào mỡ bôi trơn các hạt nano kim loại Cu, Zn, Cd, Ni. Chỉ ra sự ảnh hưởng của hình dạng và bản chất của hạt kim loại trong mỡ bôi trơn tới hiệu ứng làm giảm ma sát và mài mòn. Đã xác định lượng hạt kim loại tối ưu để làm giảm hệ số ma sát và sự mài mòn trong các cặp ma sát.

ABSTRACT

This article presents the results of research on the application of metal nanoparticles to reduce friction coefficient and wear in friction pairs. Metal nanoparticles made by electrolysis have sizes in the range of 20-200 nm. By experimental results, the ability to reduce the friction coefficient and wear on the surface of the friction pair has been confirmed when adding Cu, Zn, Cd, and Ni metal nanoparticles to the grease. The article also points out the influence of the shape and nature of metal particles in lubricating grease on the effect of reducing friction and wear. The optimal amount of metal particles to reduce the friction coefficient and wear in friction pairs was determined.