71

Khả năng bám dính của nhôm trên bề mặt thủy tinh trong môi trường khí quyển

Ảnh hưởng của nhiệt độ nhôm lỏng và khoảng cách nhỏ giọt đến góc thấm ướt giữa nhôm và thủy tinh loại A thực hiện theo chế độ nhỏ giọt nhôm lỏng sẽ được trình bày trong bài báo này…

Continue reading Khả năng bám dính của nhôm trên bề mặt thủy tinh trong môi trường khí quyển