54

Ảnh hưởng của hàm lượng C/Ag trong sơn Epoxy tới độ hấp thụ RADAR và độ bền bám dính của vật liệu hấp thụ với nền thép

Trong nghiên cứu này, các hạt hấp thụ trên cơ sở Al2O3 cài sợi Ag nano tính thể được phủ lên một tấm thép có kích thước (20÷30 cm) bằng keo epoxy… Continue reading Ảnh hưởng của hàm lượng C/Ag trong sơn Epoxy tới độ hấp thụ RADAR và độ bền bám dính của vật liệu hấp thụ với nền thép