53

Gang cầu tôi đang nhiệt (ADI) chứa hàm lượng silic cao

Bài báo này giới thiệu một phương pháp chế tạo gang cầu tôi đẳng nhiệt (ADI) có tổ chức song pha.

Continue reading Gang cầu tôi đang nhiệt (ADI) chứa hàm lượng silic cao