97

The effect of hot-press sintering temperature on density of heavy alloys WNi5Cu3

Ảnh hưỏng của nhiệt độ ép nóng tôi mật độ hợp kim nặng WNi5Cu3

VŨ LÊ HOÀNG* và VŨ THỊ NHUNG
Viện Công nghệ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
* Email: vulehoangvl@gmail.com

Ngày nhận bài: 15/5/2021, Ngày duyệt đăng: 12/8/2021

TÓM TẮT

Một số nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ ép nóng tới mật độ đạt được cuối cùng của hợp kim nặng cơ sở vonfram được đề cập trong bài báo này. Thực nghiệm được tiến hành với các mẫu hợp kim nặng hệ W-Ni-Cu mác WNi5Cu3. Nhiệt độ ép nóng thay đổi từ 1300 đến 1440 °c với áp suất ép không đổi là 40 MPa. Các mẫu hợp kim sau khi ép nóng được ủ trong môi trường khí acgon ở 1000 °c trong 3 h. Kết quả nghiên cứu thu được hợp kim nặng có mật độ cao nhất đạt 17,427 g.cm3 với kích thước hạt cuối cùng khoảng (10 + 15) mm. Hợp kim đã được sử dụng để chế tạo một số chi tiết giữ cân bằng có kích thước nhỏ dùng trong kĩ thuật hàng không.

Từ khóa: Ép nóng, mật độ, hợp kim nặng, vonfram

ABSTRACT

The effect of hot-press sintering temperature on density of tungsten heavy alloys is presented in this paper. The experiments were performed for the WNi5Cu3 samples of W-Ni-Cu heavy alloy system. The hot-press sintering temperature was ranged from 1300 to 1440 °c with a constant applied pressure of 40 MPa. Subsequently, the sintered samples were annealed at 1000 °c in acgon atmosphere during 3 h. The results showed that the obtained heavy alloys had maximum density of 17,427 g.cm3 and final particle size around (10 + 15) mm. The obtained results met the requirement for fabrication of small balanced parts for aeronautical industry.

Keywords: Hot-press sintering, density, heavy alloy, tungsten

Page: 14 – 18

RESEARCH

Get article