80

Nghiên cứu tổ chức tế vi của bột Cu kích thước nano thiêu kết xung điện plasma

In this work, spark plasma sintering was applied for the consolidation of nano-sized Cu powders…

Continue reading Nghiên cứu tổ chức tế vi của bột Cu kích thước nano thiêu kết xung điện plasma