95

Soft annealing technology applied to high chromium white cast iron

Công nghệ ủ mềm áp dụng cho gang trắng Cr cao

NGUYỄN NGỌC MINH*
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
*Email: minh.nguyenngoc@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 24/2/2021, Ngày duyệt đăng: 6/4/2021

ABSTRACT

High Cr white cast iron is an alloy widely used in the field of manufacturing parts working in conditions of high wear resistance. However, the machining process for this alloy is often difficult due to its high hardness. Therefore, the objective of this study is to find out the appropriate parameters of heat treatment process to be able for softening of high Cr white cast iron with a lower hardness, ensuring the cutting process. In this study, the samples were austenitized partially and soft annealed in a resistance furnace. Optical microscope, X-ray diffractometer and field emission scanning electron microscope were used to observe and evaluate the microstructure of samples before and after heat treatment. The Rockwell hardness tester (RHT) is also used to evaluate hardness variation of samples. Research results have shown that the change of primary carbide grain size and formation of secondary carbides during heat treatment can reduce the hardness of white cast iron to the suitable range for machining.

Keywords: High Cr cast iron, soft-annealing, machining process.

TÓM TẮT

Gang trắng Cr cao là loại hợp kim được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực chế tạo các chi tiết làm việc trong điều kiện chịu mài mòn lớn. Tuy nhiên, quá trình gia công cắt gọt đối với loại hợp kim này thường gặp khó khăn do chúng có độ cứng khá cao. Do đó, mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các thông số và quy trình xử lý nhiệt thích hợp để có thể áp dụng làm mềm gang trắng Cr cao về khoảng độ cứng thấp hơn, nhằm đảm bảo thuận lợi cho quá trình gia công cắt. Trong nghiên cứu này, các mẫu gang được austenit hóa một phần và ủ mềm bằng lò buồng điện trở. Kính hiển vi quang học, thiết bị nhiễu xạ Rơnghen và kính hiển vi điện tử quét được sử dụng để quan sát và đánh giá tổ chức của mẫu trước và sau khi xử lý nhiệt. Máy đo độ cứng thô đại cũng được sử dụng để đánh giá mức độ biến đổi độ cứng của các mẫu. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: điều chỉnh lại được kích thước hạt cacbit sơ cấp và tiết ra cacbit thứ cấp nhỏ mịn trong quá trình xử lý nhiệt có thể làm giảm độ cứng của gang trắng về vùng thích hợp cho gia công cắt gọt..

Từ khóa: Gang trắng Cr cao, ủ mềm, gia công cắt gọt.

Page: 18 – 23

RESEARCH

Get article