99

Effect of Al contents on the properties of AlxNbCrMoV high entropy alloy sintered by the isostatic hot pressing

Ảnh hưởng của hàm lượng nhôm (Al) đến tính chất của hợp kim entropy cao AlxNbCrMoV kết khối bằng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh

LƯƠNG VĂN DƯƠNG
Email: duong@ims.vast.ac.vn
Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18. Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

NGUYỄN HUY DÂN
Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18. Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG
Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18. Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

NGUYỄN NGỌC LINH
Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số 18. Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐẶNG QUỐC  KHÁNH
Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày nhận bài: 26/1/2022, Ngày duyệt đăng: 8/4/2022

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, hợp kim entropy cao AlxNbCrMoV (x: 0; 0,1; 0,5 và 1,0) được chế tạo bằng kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh có sử dụng bao nung thép cacbon thấp. Ảnh hưởng của hàm lượng nhôm (Al) đến cấu trúc và cơ tính của mẫu hợp kim được nghiên cứu. Kết quả nhiễu xạ Rơnghen cho thấy các mẫu hợp kim chế tạo có cấu trúc nền đơn pha dạng lập phương tâm khối. Ảnh hiên vi điện tử quét cho thấy kích thước hạt của hợp kim nền nằm trong khoảng từ 2,5 µm đến 3,5 µm. Khi tăng hàm lượng Al từ 0,1 đến 1 thì độ cứng của mẫu hợp kim tăng lên vì sự có mặt của các hạt Al2O3 tăng. Ngoài ra, kết quả phân tích thành phần pha tại nhiệt độ 800 oC cho thấy mẫu hợp kim entropy cao AlNbCrMoV có khả năng chống ôxi hóa tốt nhất. Kết quả này sẽ mở ra khả năng ứng dụng cho hệ hợp kim entropy cao làm các loại vật liệu chịu nhiệt.

Từ khóa: Hợp kim entropy cao AlNbCrMoV, kỹ thuật ép nóng đẳng tĩnh, khả năng chống ôxi hóa, ôxit nhôm.

ABSTRACT

In this work, AlxNbCrMoV (x: 0; 0,1; 0,5 và 1,0) high entropy alloys (HEAs) were produced via a Hot Isostatic Pressing (HIP) technique using a low carbon steel capsule. The effect of Al contents on the structure and mechan- ical properties of HEA samples was investigated. The results of X-ray diffraction showed the produced HEA sam- ples displayed a single-phase matrix of body centered cubic structure. SEM observation found that the particle sizes of matrix of HEA samples lied in the range of 2.5÷3.5 µm. The Vickers hardness of HEA samples increased with increasing the Al contents from 0.1 to 1 because of the increase of Al2O3 particles. Furthemore, X-ray diffrac- togram at 800 oC showed that the AlNbCrMoV HEA samples have the highest oxidation resistance. These results are expected to open the application of HEA material for refractory uses.

Key words: High entropy alloy AlNbCrMoV, Hot isostatic pressing, Oxidation resistance, aluminum oxide.

Page: 2 – 8
RESEARCH