73

Xử lý sản phẩm rắn sau ăn mòn inmenit hoàn nguyên theo công nghệ Becher để thu hồi rutin và hematit

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở chế độ hòa tách phù hợp: nồng độ axit H2SO4 15 %, nhiệt độ 60 oC và thời gian 120 phút, rutin tổng hợp thu được có hàm lượng TiO2 xấp xỉ 90 %…

Continue reading Xử lý sản phẩm rắn sau ăn mòn inmenit hoàn nguyên theo công nghệ Becher để thu hồi rutin và hematit

34

Tái sinh kẽm từ bụi lò điện hồ quang luyện thép phế liệu bằng hòa tách với axit sunfuric

Kết quả của quá trình nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, làm cơ sở cho việc định hướng xử lý hiệu quả nguồn phế liệu này. Continue reading Tái sinh kẽm từ bụi lò điện hồ quang luyện thép phế liệu bằng hòa tách với axit sunfuric