51

Khử tạp chất trong thuốc hàn nóng chảy tự động hệ Mn

Giải pháp công nghệ này đã được đề cập ở các công trình [4,5] sẽ được sử dụng và đánh giá trong công trình này. Các kết quả được trình bày ở đây cũng chỉ áp dụng cho mác thuốc hàn TH1. Continue reading Khử tạp chất trong thuốc hàn nóng chảy tự động hệ Mn