79

Động học kết tinh của hợp kim vô định hình Ti50Cu25Ni20Sn5 chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ học

In this work, the crystallization kinetic parame- ters ofTi50Cu25Ni20Sn5 amorphous alloy were cal- culated to explain the details of nucleation and growth behaviors during crystallization process…

Continue reading Động học kết tinh của hợp kim vô định hình Ti50Cu25Ni20Sn5 chế tạo bằng phương pháp nghiền cơ học