55

Chế tạo hợp kim kẽm nhôm (Zn15Al0.5Mg) dùng cho sản xuất bạc lót

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ như nhiệt độ và thời gian nấu luyện tới thành phần của hợp kim kẽm nhôm (Zn15Al0.5Mg). Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiệt độ nấu luyện càng cao thì các kim loại càng bị cháy hao càng lớn, đặc biệt là Mg.

Continue reading Chế tạo hợp kim kẽm nhôm (Zn15Al0.5Mg) dùng cho sản xuất bạc lót