98

Zinc carbonate recovery from brass melting slag

Thu hồi kẽm cacbonat (Z11CO3) từ xỉ đúc đồng thau

NGUYỄN THỊ THẢO
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại cồ Việt, Hà Nội

PHẠM KỲ NAM
Trung tâm kết cấu vật liệu – Viện Hàng không Vũ trụ Vietel – Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội 

TRẦN VŨ DIỄM NGỌC
Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại cồ Việt, Hà Nội
Email: ngoc.travudiem@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 12/6/2021, Ngày duyệt đăng: 6/10/2021

TÓM TẮT

Xỉ thải của quá trình đúc đồng thau với hàm lượng 20,38 %Zn được hòa tách trong dung dịch axit H2SO4 với các chế độ khảo sát: nồng độ axit H2SO4 (50-80 g/l), thời gian hòa tách (30-120 phút), nhiệt độ (30 – 60 °C). Kết quả cho thấy chế độ phù hợp để hòa tách Zn trong xỉ là: nồng độ H2SO4 70 g/l, nhiệt độ phòng và thời gian 90 phút, hiệu suất hòa tách kẽm đạt 94,16 %. Dung dịch sau hòa tách tiếp tục khử sắt bằng cách thêm ZnO để nâng pH dung dịch đến khoảng 5, dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3 và khử Cu bằng xi măng hóa với bột Zn kim loại ở 60 °c trong 60 phút, Cu kim loại thu được có độ sạch 99 %. Dung dịch sạch sau khi khử tạp chất chứa 37,64 g/l Zn sử dụng Na2CU3 diều chỉnh pH~ 6 tạo kết tủa ZnCU3 có độ sạch 94,14 %.

Từ khóa: đồng thau, xỉ, Cu, Zn, thủy luyện.

ABSTRACT

Brass melting slag (20.38 wt.% Zn) was leached in sulfuric acid with concentration of (50 + 80) g/l H2SO4, leaching temperature of (30 + 60) °C for (30 + 120) min. The optimized conditions for 94.16% Zn extraction from brass melting slag were found as 70 g/l H2SO4, room temperature and 90 min. The leaching solution was purified by removal of Fe through Fe(OH)3 precipitation when adding ZnO to adjust pH value of 5. The solution was continuously cemented by Zn metal at 60 °C for 60 min to obtain Cu metal with high purity of 99 wt.% Cu. The purified solution with 37.64 g/l Zn was modified by Na2C03 to have pH value of about 6 and precipitation of ZnC03 (94.14 %).

Keywords: brass, slag, Cu, Zn, hydrometallurgy.

Page: 14 – 18

RESEARCH

Get article