88

Tổng hợp các hạt tinh thể hydroxyapatite từ vỏ ngao bằng phương pháp nhiệt

Trong nghiên cứu này, việc tổng hợp hydroxyapatite đã được thực hiện từ vỏ ngao có sẵn ở Việt nam…

Continue reading Tổng hợp các hạt tinh thể hydroxyapatite từ vỏ ngao bằng phương pháp nhiệt