79

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến cấu trúc và chất lượng của quặng viên Nà Rụa, Cao Bằng

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, thời gian nung đến sự thay đổi cấu trúc và chất lượng của quặng vê viên được nung ở nhiệt độ (500÷1200) oC trong 2 h.

Continue reading Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian nung đến cấu trúc và chất lượng của quặng viên Nà Rụa, Cao Bằng