72

Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp

Trong bài báo này, thép các bon siêu thấp (ULC) được cán nguội và ủ kết tinh lại ở nhiệt độ 600, 700 và 800 oC với thời gian ủ khác nhau để xem xét ảnh hưởng của Nb và Ti đến tổ chức tế vi và độ cứng tế vi…

Continue reading Ảnh hưởng của Nb và Ti đến quá trình kết tinh lại khi ủ thép C siêu thấp