62

Ảnh hưởng của nhiệt độ ép nóng đến tính chất của compozit Cu-TiC-kim cương

Kết quả đánh giá  khả năng cắt gọt  cho thấy sự vượt trội của vật liệu compozit Cu- TiC- kim cương  với các loại vật liệu Cu-Sn-kim cương  , Cu-Ni-kim cương  đang ứng dụng phổ biến trên thị trường với cùng một  chế độ thực nghiệm.

Continue reading Ảnh hưởng của nhiệt độ ép nóng đến tính chất của compozit Cu-TiC-kim cương