57

Tính chất của thép các bon cực thấp sau khi tinh luyện trong chân không

Bài báo trình bày kết quả phân tích hàm lượng các bon,  tổ chức tế vi và tạp chất phi kim của thép các bon cực thấp (ULC) sau  khi tinh luyện trong chân không…

Continue reading Tính chất của thép các bon cực thấp sau khi tinh luyện trong chân không