27

Kết quả nghiên cứu tuyển một số mẫu quặng sắt nghèo Hà Giang

Việc huy động được nguồn quặng sắt nghèo để cung cấp nguyên liệu cho ngành luyện kim và các ngành công nghiệp khác (sản xuất vật liệu xây dựng, huyền phù tuyển than…) cần phải được quan tâm đúng mức hơn. Continue reading Kết quả nghiên cứu tuyển một số mẫu quặng sắt nghèo Hà Giang