97

Metallurgical properties of iron ore pellet when using lime powder instead of bentonite

Tính chất luyện kim của quặng sát viên khi sử dụng vôi thay thế bentonit

TRẦN THỊ THU HIỀN*, NGUYỄN NGỌC KIÊN VÀ NGUYỄN ĐỨC YÊN
Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại cồ Việt, Hà Nội
‘Email: hien.tranthithu@hust.edu.vn

Ngày nhận bài: 28/4/2021, Ngày duyệt đăng: 4/8/2021

TÓM TẮT

Bài báo nêu ảnh hưởng của vôi và chất kết dính bentonit sử dụng trong vê viên quặng sắt đến tính chất luyện kim của quặng sắt viên như độ bền tươi, độ bền nén, độ hoàn nguyên. Quặng sắt viên được sử dụng có lượng vôi 0, 1 và 2 % khối lượng, tương ứng với 2, 1 và 0 % bentonit. Viên tươi được sấy khô (ở 105 °c trong 24 giờ) sau đó nung thiêu ôxy hóa ở nhiệt độ 1200 °c trong thời gian 30 phút, hoàn nguyên ở các nhiệt độ 900, 1000 và 1100 °c với thời gian khác nhau (45, 90, 120 phút). Kết quả cho thấy, khi sử dụng kết hợp 1 % bentonit và 1 % vôi về khối lượng làm chất kết dính thì cho tính chất luyện kim của quặng sắt viên phù hợp nhất về độ bền tươi, độ xốp và mức độ hoàn nguyên. Tỷ lệ phối liệu tạo quặng sắt viên này có thể được đề xuất áp dụng vào thực tiễn.

Từ khóa: Quặng sắt viên, tính chất luyện kim, bentonit, vôi.

ABSTRACT

This paper reported effects of lime powder and bentonite binder using in iron ore pelletization on metallurgical properties of pellets as green strength, compressive strength and degree of reduction. The investigated pellets contain 0, 1 and 2 mass % of lime powder and 2, 1 and 0 mass % of bentonite, respectively. Green balls were dried (105 °c for 24 hours) then heated at 1200 °c for 30 minutes. The reductibility of fired pellets was examined at different temperatures of 900, 1000 and 1100 °c with various holding time (45, 90 and 120 minutes). The results showed that the combination of 1 mass % of bentonite and 1 mass % of lime powder in the pellet gave the most apropriate metallurgical properties of pellets as green strength, porosity and degree of reduction. This material charging ratio can be recommended for application in manufacturing of the pellet.

Keywords: Iron ore pellet, metalluricall properties, bentonite, lime.

Page: 10 – 13

RESEARCH

Get article